Osallistuminen ja vaikuttaminen

Avoimuus ja julkisuus ovat Suomen kunnallishallinnon perusperiaatteita. Kuntalaissa korostetaan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien suoran vaikuttamisen ja osallistumisen tärkeyttä edustuksellisen demokratian rinnalla.

Mäntyharjussa asukas voi vaikuttaa asioihin vaaleissa äänestämisen lisäksi tekemällä aloitteita ja valituksia, ottamalla yhteyttä luottamushenkilöihin ja virkamiehiin sekä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin.

Tällä sivulla voi tehdä kuntalaisaloitteen ja saada tietoa tulevista yleisö- ja keskustelutilaisuuksista.

Kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.

Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat löydät täältä.

Kuntalaisaloite

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, on asia otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Kuntalain 25§:n mukaan vähintään neljä prosenttia kunnan 15-vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Tällöin valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline. Sen avulla kuntalainen voi nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota. Suomen kuntalaisilla on ollut aloiteoikeus jo vuodesta 1977 alkaen. Aloiteoikeus on kirjattu kuntalakiin ja se on voimassa kaikissa Suomen kunnissa. Kuntalaisen aloiteoikeus tarjoaa käytännössä myös yksittäisille kuntalaisille mahdollisuuden saattaa tärkeinä pitämiään asioita suoraan päätöksenteon piiriin.

Aloitteessa esitetään yleensä parannusta johonkin asiantilaan, ja aloitteella pyritään usein edistämään jonkin laajemman ryhmän etua. Kuntalaisaloitetta ei siis tule sekoittaa palautteeseen tai hakemukseen. Hakemuksesta on kyse silloin, kun asukas toimii asianomaisena omassa asiassaan ja hakee esimerkiksi lupaa, etuutta tai avustusta. 

Jokainen kuntalaisaloite käsitellään. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Aloitteen käsittelee useimmiten kunnanhallitus, lautakunta tai jokin muu kunnan viranomainen.

Tee kuntalaisaloite

Nuortenideat.fi vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi on vaikuttamispalvelu kaikille nuorille Suomessa.

Valtakunnallinen Nuortenideat.fi on osa oikeusministeriön verkossa toimivia demokratiapalveluita. Kehittämistyössä on ollut mukana sekä nuoria että nuorisoalan toimijoita (mm. kuntia, järjestöjä ja kouluja). Vaikuttamispalvelua voivat käyttää nuoret ja nuorten kanssa toimivat tahot.

Nuortenideat.fi tarjoaa matalan kynnyksen osallistua, vaikuttaa sekä kertoa omat mielipiteet organisaatioiden toiminnan kehittämiseksi.

PALVELUN TAVOITTEET:

  • tukea vuorovaikutusta sekä yhteistyötä nuorten ja kunnan, oppilaitosten, järjestöjen tai muiden toimijoiden välillä
  • tuoda nuorten mielipiteet esiin, keskustella niistä ja huomioida ne päätöksenteossa
  • tarjota nuorille esteetön ja tasa-arvoinen mahdollisuus kertoa, kysyä ja tulla kuulluksi
  • tarjota nuorille mahdollisuus seurata asioiden käsittelyä ja niistä tehtyjä päätöksiä

Tule opettajaksi tai vaikuta kansalaisopiston kurssitarjontaan

Osaatko jotain sellaista, jonka uskoisit sopivan kansalaisopiston opetusaineeksi? Oletko halukas opettamaan? Ehdota rohkeasti aihetta.

Voit myös toivoa kursseja. Kurssiehdotukset toteutuvat varmimmin, kun kerään jo valmiiksi kiinnostuneiden henkilöiden joukon ja keskustelette yhdessä sopivasta kurssiajankohdasta. Paras aika seuraavan lukuvuoden ehdotuksille on helmikuu. Tällöin alamme rakentaa aktiivisesti seuraavan lukuvuoden tarjontaa.

Pääset jättämään kurssiehdotuksesi tai kertomaan itsestäsi täällä.

 

 

Demokratia.fi -sivustolla on koottuna oikeusministeriön vaikuttamiskanavat.

Otakantaa.fi on kuntalaisten kuulemiseen tarkoitettu palvelu.